Habarlar

 • Interfuse Interspinous Fixation System

  Interfuse kesişme düzediş ulgamy

  - Lumşak çalaja degeneratiw keselleriň ortaça bejergisini bejermek üçin amatly Kesgitleme prosesi birleşdirilen we düzedilen we posterio ...
  Koprak oka
 • Learning About OLIF Surgery

  OLIF hirurgiýasy barada öwrenmek

  OLIF hirurgiýasy näme?OLIF (oblique lateral interbody fusion), oňurga siňdiriş operasiýasyna minimal invaziv çemeleşme bolup, onda neýrohirurg aşaky (lomber) oňurganyň öň tarapyndan girip we bejerýär we ...
  Koprak oka
 • EXPO MED EXHIBITION

  EKSPO MED sergisi

  Meksikanyň lukmançylyk enjamlary lukmançylyk enjamlary (EXPOME) Meksikada serginiň salgysy: Conscripto 311. Colonia Lomas de Sotelo-da iň professional we lukmançylyk pudagydyr.Delegación Miguel Hidalgo.11200. Meksiko DF Sergi wagty: 31-nji AUG -...
  Koprak oka
 • Team Building Activity

  Topar gurmak işi

  Işgärleriň has gowy akyl dünýägaraýşyna eýe bolmak, toparyň güýjüni ýokarlandyrmak we toparlaýyn işini gowulandyrmak üçin kompaniýamyz topar döretmek işini gurnady. Her kimiň bu topar döretmek işine has gowy goşulmagy üçin tälimçi ilki bilen ...
  Koprak oka
 • Elastic Intramedullary Nail – God’s Gift to Children

  Elastik içerki dyrnak - Taňrynyň C sowgady ...

  Elastik durnukly intramedulýar dyrnak (ESIN), çagalarda ýörite ulanylýan uzyn süňk döwükleriniň bir görnüşidir.Çaganyň süňküniň ösmegine täsir etmeýän we az ... kiçijik şikes we minimal invaziv operasiýa bilen häsiýetlendirilýär ...
  Koprak oka
 • Sales Promotion in March

  Mart aýynda satuw mahabaty

  Ilki bilen, geçmişdäki hemmäňize tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys.Wagt uçýar, Fewral gözüňi ýumup geçdi we indi mart.Hytaýda öndürijiler iň uly mahabat we d ... bilen mart we sentýabr aýlarynda elmydama iki satuw möwsümine eýe bolýarlar.
  Koprak oka
 • XC MEDICO-dan iň täze önüm femoral boýun ulgamy (FNS)

  Femoral boýun boýun ulgamy (FNS), femoral boýnuň döwülmegi üçin ýörite çözgüt bolup, burç durnuklylygyny gowulandyrmak we aýlaw durnuklylygy üçin niýetlenendir, fiksasiýa kynçylyklary bilen baglanyşykly operasiýalary azaltmak maksady bilen.FNS implantlary f ...
  Koprak oka
 • Ortopediki implantlar bazara girmek, bäsdeşlik derňewi ...

  “COVID-19-yň ortopediki implantlar bazaryna edýän täsirine düşünmek üçin analitiklerimiz bilen global ýagdaýa gözegçilik ediň.Indi “Market Report Report Insights” -a ýüz tutuň Derňew ortopediki implantlaryň bazaryň satuw girdejisi barada iň soňky gözlegleri hödürleýär, ...
  Koprak oka
 • Best Promotion Of The Year

  Bestylyň iň gowy mahabaty

  Hemme müşderilere beren goldawy we ynamy üçin örän minnetdar.Öňe barýan ýolumyzda, elmydama iň gowy mugallym we iň ýakyn dosty aňladýan hytaý dilinde “Liangshi Yiyou” boldy, bize köp kömek etdi.Indi sentýabr aýynda bizde pr ...
  Koprak oka
 • How To Keep your Spine Surgery Recovery Healthy

  Oňurgaly hirurgiýa dikeldişini nädip sagdyn saklamaly

  Oňurgaly operasiýa edilenden soň, dikeldiş ýoluňyzy rahat, agyrysyz we gysga etmek isleýärsiňiz.Maglumat we garaşmalar bilen özüňizi taýýarlamak, operasiýadan soň meýilleşdirmäge mümkinçilik berer.Operasiýa başlamazdan ozal başlamaly ...
  Koprak oka
 • Weteranriýa TPLO Tibial platosy derejeli osteotomiýa hirurgiýasy ...

  Şereketimiz indi weterinariýa ortopediki önümlerini yzygiderli täzeläp durýar.Häzirki kliniki nukdaýnazardan, yzygiderli döwüklere goşmaça.weterinariýa ortopedikasynyň geljekdäki kliniki işi öý haýwanlarynyň bilelikdäki ösüşine we deg ...
  Koprak oka
 • Weteranriýa TPLO Tibial platosy derejeli osteotomiýa hirurgiýasy ...

  Şereketimiz indi weterinariýa ortopediki önümlerini yzygiderli täzeläp durýar.Häzirki kliniki nukdaýnazardan, yzygiderli döwüklere goşmaça.weterinariýa ortopedikasynyň geljekdäki kliniki işi öý haýwanlarynyň bilelikdäki ösüşine we deg ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2