Çözgütler

XC-- ortopedik hünärmen

Döredijiniň maşgalasynyň lukmançylyk ýagdaýy bilen XC geçmişde Hytaýyň ortopedik hünärmen kärhanasyna çalt ösdi17ýyllar.

Häzirki wagtda esasy önümlerimiz:Oňurga ulgamy, Intramedullary dyrnak ulgamy, Süňk plastinka ulgamy, ortopediki keselleriň hemmesine diýen ýaly döwükler, degenerasiýa, çişler we ş.m. üçin laýyk we hünärli çözgütler berip bileris.

Iň güýçli ulgamymyz - oňurga ulgamy.Ervatgy, torakolumbardan başlap, sakroiliak oňurga çenli, islendik lezýon üçin degişli çözgütleri we ulanylýan önümleri teklip edip bileris we önüme görä ulanmak üçin görkezmeleriň tekstini, suratlaryny ýa-da wideo görnüşlerini berip bileris, hatda zerur wagtynda operasiýa etmegi öwretmek üçin degişli hünärmenleri iberip bileris. .

when needed

Müşderilerimiziň biri, onuň kooperatiw hassahanasy hiç haçan 5.5mm oňurga düzediş ulgamy bilen bejerilmedi we hemişe 6.0mm ulgamyny ulandy.5.öne 5.5 ulgamynyň has pes tertibi bar we goşa sapak dizaýnymyz pedikle nurbadyny has az ýykýar.Şonuň üçin 5.5 ulgamyny ulanmagy maslahat berdik we amalyň anyk prosesini wideo düşündirişleri arkaly düşündirdik.Operasiýa üstünlikli tamamlandy we operasiýadan soň näsagyň çaklamasy gowy boldy.

XC - Professional halkara söwda kompaniýasy: gümrük taýdan resmileşdirmek meselesi

图片1

Import tejribesiniň ýoklugy ýa-da import we eksport düzgünleriniň berk bolmagy sebäpli gümrük taýdan resmileşdirmek barada alada edýärsiňizmi?

Gaýgylanma.XC Medico döredileli bäri gümrük taýdan resmileşdirilmegi sebäpli müşderilere hiç hili ýitgi çekmedi.Ilki bilen, size agentleri maslahat berip bileris, ikinjiden, gümrük taýdan resmileşdirmek meselelerini utgaşdyryp we çözüp bileris.

Öň köp sargyt beren köne müşderilerimiziň biri, gümrük taýdan resmileşdirmekde hiç hili mesele ýokdy.Şeýle-de bolsa, üçünji bukja gelende gümrük taýdan resmileşdirmek uly meselä sezewar boldy we harytlar ýok ediler ýa-da yzyna gaýtarylar.

Bu ikimiz üçinem gaty uly ýitgi bolar.Bu wagt müşderi howsala düşýärdi, menem ýitirdim, ýöne müşderiniň bu meseläni çözmegine kömek etmelidigimi bilýärdim.

Bir tarapdan, müşderiniň duýgularyny durnuklaşdyrmak isleýärin, beýleki tarapdan, çalt çözmegiň ýoluny tapmaly bolýaryn. Ekspress agenti bilen köp sanly ýük daşaýjy agent bilen barladym, köpüsi edip bilmeýär kömek et, ýöne bagtymyza harytlary arassalamaga kömek edip biljek agent tapdym.Situationagdaýy çalt habarlaşdyk we bir minut gijä galman derrew çözülmegini gurnadyk, ahyrsoňy ol çözüldi.

 

图片3

Bu tejribe, indiki sargytlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegine has köp ynam döredýär.Ilki bilen bu meseläniň belli bir derejede beýlekilerde ýüze çykmagynyň öňüni alyp bileris.Ikinjiden, müşderilerimiz arassalamak meselelerine duşsalar-da, gorkmaýarys we müşderilere kynçylyklary ynam bilen çözmäge kömek edip bileris.

Çözgüdi özleşdiriň

Haçan-da adaty bir gural ýa-da çözgüt siziň aýratynlyklaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, in engineenerlerimiziň ýörite çözgüdi taýýarlamak üçin siziň bilen işlemek üçin tehniki tejribesi we amaly tejribesi bar.

1.Logony özleşdirmek
Müşderimiziň islegi boýunça logotipi düzüp bileris, diňe AI ýa-da PDF faýly bilen logotip ibermeli, şonda hünärmen dizaýn toparymyz şoňa görä dizaýn edip biler.

2. Implantlary birleşdirilen guty
Adaty guty dürli implantlary dogry ýükläp bilmeýär, şonda Implantlaryň spesifikasiýasy hökmünde birleşdirilen gutyny sazlap bileris.

3. Implantlary we gurallary birleşdirilen özleşdirme
Implantlary we gurallary bir gap gutusyna birleşdirmek ajaýyp täzelik, hirurgiýa üçin amatly şert döredýär.

“XC Medico® Instruments” müşderilere aýratyn amaly çözgütleriň giň toplumyny hödürlemekden uly kanagatlanma alýar.Işewürlik modelimiz “ýokary garyşyk / pes göwrümli” strategiýa esaslanýar we bu strategiýany we müşderilerimizi goldamak üçin in engineeringenerçilik çeşmelerimizi guradyk.

Ilkinji gezek dizaýn çözgütleri XC Medico® dizaýn in engineeringenerçilik topary bilen müşderimiziň in engineeringenerçilik toparynyň arasynda ýakyn aragatnaşyk saklamagy talap edýär.Hususy datçik çözgütleri XC Medico® Instrumentler bilen müşderimiziň arasynda aýan edilmezlik şertnamasyny (NDA) talap edýär.