Täze önümler - 5.5mm ulgam oňurga pedikle nurbaty, PEEK kapasalary we distal radius gulplama plitalary

Täze önümleriň gelmegi!Recentlyaňy-ýakynda täze önümlerimiz çykýar: goşa sapak 5.5 mm oňurga pedikle nurbady, ýatgynyň PEEK kapasalary, TLIF PEEK kafesleri we distal radius gulplama plitalary.

6.5 mm nurbat ýaly 5.5 mm oňurga pedikle nurbatlarynyň 4 görnüşi bar: monoaksial nurbat, monoaksial azaltmak nurbady, poliaksial nurbat we operasiýada dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin poliaksial nurbat.5.5 mm ulgamymyzyň hemmesi kortikal we ýatyrylan süňk üçin goşa sapakly nurbatlar.Mundan başga-da, hakyky nurbatlar dürli reňkli, dürli diametrleri görkezýän dürli reňkler bolup, lukmanlara operasiýa wagtynda dogry nurbady saýlamaga kömek edýär.

Ervatgynyň täze dizaýny PEEK kafesi we TLIF PEEK kapasasy:

n2
n3
n4

Täze dizaýn ýatgydaky PEEK kapasalarymyzda iň uly göwrümli penjire bar.Dogry ýerleşdirmek we has anatomiki dizaýn üçin wizual seslenme berýän grafiki göwrüm, radiografiki markerler.

Täze TLIF PEEK kapasamyz, oňurgaly beden goldawyny optimallaşdyrmak we ýaşamak howpuny azaltmak üçin uly aragatnaşyk meýdançasyny hödürleýär;uly gornuş penjire bilen birleşmek üçin maksimal biologiki gurşawy üpjün edýär;we özboluşly diş nagşy geometriýasy durnuklylygy üpjün edip, kowmak mümkinçiligini azaldyp biler.

Dürli burç köp okly distal radius plam gulplama plastinkasy:

Anatomiki şekil, ýumşak dokumanyň gyjyndyrylmagyny azaltmak üçin tegelek gyralary bilen volar gerşine ýakyn gabat gelýär;

Deslapky plastinkany berkitmek üçin Kirschner sim deşikleri;

Plastinanyň ýerleşişi we radiusyň uzynlygy üçin uzyn LCP Combi deşik;

Iki sütün radial we aralyk sütünleriň garaşsyz konturyna mümkinçilik berýär;

Inçe radial stilony berkitmek we lunat fasadyny we distal radioulnar bogunyny goldamak üçin ýörite nurbat deşikleri;

LCP Combi deşikleri, sapakly burçdaky burç durnuklylygy bilen burçly gulplama nurbadyny berkitmäge ýa-da okalmadyk bölümde korteks nurbatlary bilen gysylmaga mümkinçilik berýär.


Iş wagty: 27-2021-nji aprel